Termos e Condicións de Compra


A utilización do sitio web https://www.ceesg.gal e a realización dun pedido en liña implica a plena aceptación das Condicións de Compra; Política de Privacidade e Protección de Datos descritas e postas a disposición da persoa usuaria no presente portal, das que o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (en diante Ceesg) resérvase o dereito de modificación.

Estes termos e condicións afectan aos produtos e servizos dispoñibles na web do Ceesg que requiran un pago, incluídas as cotas de cursos e xornadas de formación.


Información Xeral


En cumprimento da lexislación española de comercio electrónico (LSSICE), infórmase de que o sitio web https://www.ceesg.gal é titularidade do:

 • Denominación social:Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia
 • CIF:Q1500270B
 • Domicilio social:Rúa Lisboa, Nº20 baixo, 15707, Santiago de Compostela, A Coruña
 • Teléfono de contacto:981552206
 • Correo electrónico: ceesg@ceesg.gal
 • DPO:dpo@protexdat.com


Produtos á venda


A descrición detallada dos produtos expostos no sitio web https://www.ceesg.gal elabórase a partir de información e imaxes propias realizadas polo Ceesg (das que a entidade se reserva todos os dereitos de uso) e/o de información e/o imaxes fornecidas por provedores. A entidade non se responsabiliza dos posibles erros na información ou características dos produtos publicados


Dispoñibilidade


A dispoñibilidade dos produtos no sitio web actualízase en función do stock. Se por causas non controlables ou erros non desexados o Ceesg puxese á venda un produto non dispoñible en stock e este fóra adquirido por unha persoa usuaria, o Ceesg comprométese a actuar de boa fe e ofrecer á persoa usuaria a posibilidade de:

 • Reembolso sen penalización a través do mesmo medio polo que se realizou.
 • Substitución por outro produto de igual calidade e valor dispoñible en stock co consentimento por parte da persoa usuaria.
 • Fixación dun novo prazo de entrega en caso de atoparse dispoñibilidade nun futuro próximo.


Uso válido do servizo


A persoa usuaria declara e garante actuar de boa fe facendo uso desta web unicamente para realizar consultas ou pedidos legalmente válidos e non para adquirir produtos coa finalidade de revenda ou distribución paralela que lle reporte un beneficio comercial. Se se puidese considerar que se fixo un pedido falso ou fraudulento o Ceesg resérvase o dereito para anulalo abonando á persoa usuaria o pago que realizase sen ningunha penalización para o Ceesg. Ao facer uso desta páxina ao persoa usuaria comprométese a facilitar os datos que lle solicitan de forma veraz e exacta, consentindo que o Ceesg poida facer uso da devandita información para poñerse en contacto coas persoas usuarias se for necesario. SE a persoa usuaria non facilita toda a información o pedido non poderá cursarse. Ao realizar un pedido a través da páxina web, a persoa usuaria declara ser maior de idade e ter capacidade legal para celebrar contratos.


Prezos


Os prezos dos produtos presentados en https://www.ceesg.gal inclúen IVE vixente aplicable en cada momento. Os prezos non inclúen os gastos de envío. O Ceesg non se responsabiliza dos posibles erros nas tarifas de prezos nos artigos publicados. No caso de producirse un erro no prezo final dalgún dos artigos expostos o Ceesg comprométese a poñer en coñecemento das persoas usuarias con moita brevidade o novo prezo de venda, ofrecendo ás persoas afectadas a posibilidade de reconfirmar o pedido, ou a posibilidade de desistir da compra pola súa banda. Se non é posible contactar coa persoa usuaria o pedido considerarase cancelado e reembolsaráselle a cantidade do prezo erróneo que abonase. O Ceesg non estará obrigado a fornecer ao comprador ningún produto ao prezo inferior incorrecto, aínda que o pedido estivese confirmado. Os prezos dos artigos publicados na web son susceptibles de variación, pero salvo o establecido anteriormente en caso de erro os posibles cambios non afectarán aos pedidos respecto a os que se enviou un mail de Confirmación de Pedido.


Métodos de pago


O Ceesg facilita o seu número de conta no Banco Sabadell ás persoas usuarias que desexen realizar o pago dos pedidos realizados mediante transferencia bancaria. O Ceesg resérvase o dereito de demorar o envío da compra ata dispoñer das garantías necesarias de cobranza. A persoa usuaria comprométese a realizar o pago íntegro dos produtos adquiridos no tempo establecido polo Ceesg.

Tamén se ofrece baixo condicións especiais a posibilidade de pago a través dunha pasarela de pago telemático seguro para tarxetas de crédito e débito (Visa, Mastercard e tarxetas análogas) ofrecida pola entidade bancaria Banco Sabadell. Ao autorizar o Pago, a persoa usuaria está a confirmar que a tarxeta de crédito ou débito é da súa titularidade. As tarxetas de crédito estarán suxeitas a comprobacións e autorizacións por parte da entidade emisora das mesmas, polo que, se dita entidade non autoriza o pago, o Ceesg non será responsable da falta de entrega ou atraso na entrega, non quedando formalizada a compra. O Ceesg comprométese a non almacenar, en ningún caso, información sensible como números de tarxetas ou códigos de autenticación.


Formalización de pedidos

Aceptadas as Condicións de Uso e a confirmación de compra a persoa usuaria recibirá un email de Confirmación de Pedido cos detalles da operación.


Recollida de pedidos


Non se fan envíos.

Poderá recollerse o pedido:

 • Na sede do Ceesg (sita en Rúa Lisboa, Nº20 baixo, 15707, Santiago de Compostela, A Coruña)
 • Nalgún dos eventos/formacións presenciais organizados polo Ceesg nos que se habilite esta posibilidade.
 • Acordando a entrega nalgunha das localidades para as que se habilite esta posibilidade.

O método de recollida de pedida deberá indicarse no proceso de compra.

Recollida na sede do Ceesg

Deberá axustarse aos prazos de entrega que se lle indiquen mediante correo electrónico. O persoal do Ceesg poderá solicitarlle identificación mediante DNI en vigor. Se o pedido vai ser retirado por unha terceira persoa, deberá notificarse esta circunstancia previamente por correo-e.

Recollida en eventos presenciais

Só se poderá recoller naqueles eventos que sexan indicados polo Ceesg.

Recollida en diferentes localidades

O lugar e momento de entrega acordarase co persoal do Ceesg encargado da entrega en cada localidade. Para isto, a persoa encargada poñerase en contacto por vía telefónica ou whatsapp.

Incidencias na entrega

A persoa usuaria comprométese a comprobar o bo estado do envío no momento da entrega podendo chegar a rexeitar a entrega. A persoa usuaria debe poñer en coñecemento do Ceesg calquera incidente na entrega a través de correo electrónico: ceesg@ceesg.gal Entenderase producida a entrega ou que o pedido foi entregado o momento en que a persoa usuaria (ou un terceiro no seu nome) adquira a posesión material do produto.


Devolución de pedidos


A persoa usuaria que actúa como consumidora e usuaria ten dereito a realizar a devolución do pedido nun prazo inferior a 14 días naturais a partir da entrega do mesmo. Para realizar unha devolución, a persoa usuaria deberá poñerse en contacto co Ceesg e seguir as indicacións que se lle comuniquen. En ningún caso se aceptarán devolucións que non se axusten ao procedemento e as canles marcadas pola entidade. A persoa usuaria non terá dereito a desistir dos pedidos especiais, personalizados ou a medida. Non aceptarán devolucións de produtos que fosen manipulados, que teñan uso ou aos que se retirou os precintos de seguridade. É indispensable que os produtos para devolver conserven o empaquetado orixinal (caixa, documentación, accesorios…), no seu caso. Unha vez o Ceesg notifique que os produtos retornados cumpren os requisitos de autenticidade e estado esixido, o reembolso do pago realizarase mediante transferencia bancaria nun período inferior a 15 días hábiles.

No caso de servizos de formación, estarase á política de devolución de cotas de cada caso (consultar normas actuais).


Política de privacidade


De conformidade co establecido no Regulamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) infórmase que os datos de carácter persoal que o usuario debe facilitar durante o proceso de alta e compra a través de www.ceesg.gal incorporaranse aos ficheiros de titularidade do Ceesg coa seguinte finalidade :

Tramitación do pedido realizado a través dá páxina web, compra, envío, devolucións e demais dereitos que lle asistan como persoa consumidora. Xestión administrativa, contable, fiscal e arquivo do histórico.

Todos os datos solicitados a través do sitio web son necesarios para a óptima prestación dos servizos solicitados pola persoa usuaria. O Ceesg non garante a correcta prestación dos servizos se non se facilitan todos os datos solicitados no proceso de compra. Sen prexuízo das finalidades que en cada caso indíquense, os datos de carácter persoal solicitados serán gardados e xestionados coa súa debida confidencialidade, aplicando as medidas de seguridade informática establecidas na lexislación aplicable para impedir o acceso ou uso indebido dos seus datos, a súa manipulación, deterioración ou perda. A persoas usuarias poden exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dos datos persoais recollidos no sitio web dirixindo a súa solicitude a través do correo electrónico ceesg@ceesg.gal. Modificación das condicións de compra o Ceesg resérvase o dereito para modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas. Lexislación Aplicable O uso e os contratos de compra a través de https://www.ceesg.galse rexen pola lexislación española. Calquera controversia xurdida das presentes condicións de compra será sometida á xurisdición dos xulgados e tribunais españois.